Tất cả 10 người phong cùi đều được Chúa chữa lành, nhưng chì có một người biết quay lại cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa. Chúa nói với ngươì này : ”Lòng tin của con đã cứu chữa con”. Những lời này cho ta hiểu rằng cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa là bầy tỏ niềm tin yêu và chỉ với niềm tin yêu ta mới tận hưởng được hạnh phúc trong Chúa là Đấng đã ban ơn cho ta. Chính vì thế mà tạ ơn là đặc tính của kinh nguyện Hội Thánh, trong đó Thánh Lễ là trọng tâm (GLGHCG 2637). Khi cử hành Thánh Lễ, với kinh Tiền Tụng, Hội Thánh thân thưa với Chúa rằng: ”Chúng con cảm tạ Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng, công bình và hữu ích cho phần rỗi chúng con” (kinh tiền tụng). Thật vậy, qua Đức Kitô, ”Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân” (TV.97), nhưng chỉ những ai biết cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa mới đón nhận được ơn cứu độ của Người.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Alleluia)
PDF | PDF (Alleluia)

Download File


Download File
Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: tramtubensuoi.net