Yêu gia đình, yêu quê hương, làng nước, dân tộc và ngay cả yêu bản thân mình cùng tất cả những gì thuộc về mình hay do mình làm ra, đều là những tình cảm cao quí, tự nhiên, trong sáng và đáng ca ngợi. Tuy nhiên Chúa Giêsu dậy ta rằng nếu như ta yêu mến những thứ ấy hơn yêu mến Ngài, thì ta chẳng xứng đáng với Ngài, nghĩa là chẳng xứng đáng làm môn đệ Ngài (PÂ). Làm môn đệ Chúa Giêsu, là chấp nhận lời mời gọi thuộc về gia đình Thiên Chúa và sống như Ngài: yêu mến và thi hành thánh ý Thiên Chúa (GLGHCG 2232-2233). Chỉ nhận biết được hơn kém, khi ta bị đặt vào tình trạng phải chọn lựa giữa Chúa và những ràng buộc thế gian kia. Chọn bên nào, tức yêu mến bên đó hơn.

Lời Chúa qua Thánh Vịnh hôm nay mách bảo ta rằng: ở đời có rất nhiều điều tốt, nhưng tốt nhất là được nhìn thấy Thiên Chúa cùng thông phần sự sống yêu thương vĩnh cửu với Người. Chúng ta cùng dâng lời ca nguyện.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Graduale)
PDF | PDF (Alleluia)

Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy