Mười điều bạn cần biết
Theo tờ Báo Salesian xuất bản ở Brazil do ANS in lại thì 10 điều về trái đất mà chúng ta đang sống, chúng ta cần biết về nó và ý thức gìn giữ nó mà Đức Thánh Cha trong Tông huấn Laudato Si thường nói “Hãy săn sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta”1) 70% bề mặt trái đất được bao phủ bởi nước, trong đó có (2,2% là nước ngọt; nhưng chỉ 0,3% có sẵn để được tiêu thụ);2) 3,4 triệu: số người chết trung bình hàng năm trên thế giới do dùng

nước bị ô nhiễm;3) Phá rừng là mối quan tâm chính về các vấn nạn môi trường;4) Một tấn giấy d9u7d9u7i75c tái chế thì sẽ- tiết kiệm đưiợc 22 cây gỗ- tiết kiệm 71% điện năng- giảm 74% ô nhiễm không khí5) Cần từ 200 đến 450 năm: để ly nhựa và các bao nhựa được phân hủy trong tự nhiên;6) Cần 500 năm: thì nhôm và pin mới được tiêu hủy;7) Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil là những quốc gia sản xuất và tiêu thụ nhiều nhựa nhất;8) Phải chi tốn 8 tỷ đô la để chống lại sự ô nhiễm do nhựa gây ra đối với nền kinh tế thế giới;

9) Nam 1970 Ia nam ma "Ngay Moi tru'ong The gioi" du'c;ic nh6m hQp va to chU'c lan dau tien;10) Cac huy chu'dng cua The vn hQi Tokyo, du'c;ic hoan l9i vao nam 2021, se du'QC che t<;!O ra tU nhCfng pin hay phe liU cua din tU.