Kitô hữu là công dân Nước Trời, nhưng lại sống như những công dân của một nước nơi trần gian. Vì thế chúng ta có trách nhiệm chu toàn cả hai mặt đạo và đời. Chúa Giêsu dậy ta cách hành sử thế này: “Cái gì của Xê-da thì hãy trả cho Xê-da, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa." Thực ra thì mọi sự trên trời dưới đất đều là của Chúa. Như thế thì Xê-da, tức chính quyền thế gian, chẳng có gì kể cả quyền bính, “nếu từ trên không ban xuống cho.” (Ga.19:11). Như thế, "trả cho Xê-da cái gì của Xê-da” được hiểu rằng ta “phải góp phần với chính quyền để mưu ích cho xã hội trong tinh thần tôn trọng chân lý, công bằng, liên đới và tự do”, đúng như Thiên Chúa muốn trao cho các chính quyền thực hiện (GLGHCG 2234, 2235 và 2239). Chu toàn bổn phận công dân trần thế với tinh thần công dân Nước Trời và ”vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người ta” (CV.5:29), chính là ta trả cho Thiên Chúa cái gì thuộc về Người. Chúng ta cùng dâng lời chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Graduale)
PDF | PDF (Alleluia)

Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy