Khi bắt đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Chúa Giê-su không hứa hẹn những thay đổi, nhưng Người kêu gọi dân chúng phải thực hiện sự thay đổi nơi chính họ trước : «anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm »...

Hành trình sám hối và làm môn đệ Chúa Ki-tô phải được thực hiện liên tục suốt cuộc đời của ta. Biến đổi không xảy ra trong một sáng một chiều, nhưng dần dần và nhờ sức mạnh của Thánh Thần và mối quan hệ khắng khít giữa ta với Chúa Ki-tô.(lm.Daminh Trần Đình Nhi, suy niệm CN3bTN 2009) Hát Thánh Vịnh 24, lời kêu cầu lòng thương xót Chúa, chúng ta xin Ngài dậy bảo ta về đường lối của Ngài. Bước theo Ngài ta sẽ đi trong ân sủng và chân lý.
Và bài Thánh ca của LM La Thập Tự

DOWNLOAD MP3 | MP3 (Graduale)
PDF | PDF (Alleluia)


Thực hiện : Nhóm Thanh Vịnh Na-uy
Nguồn tư liệu website: thanhvinhnauy