THIỆP MỜI

Ngày đăng: 26/06/2020 - Lượt xem: 2034

NHẠC ĐOÀN LÊ BÀO TỊNH mừng 75 năm thành lập. Mừng Bổn Mạng  Nhạc Đoàn và Đại hội Nhạc Đoàn. 75 năm qua có 3 đời Nhạc Đoàn Trường : 1 Giáo Sư Hùng Lân, 2 Linh Mục Hoài Đức, 3 Linh Mục Vương Diệu đương kiêm. (xem Thiệp mời).