nsvuongdieu2

nsTheThong

nsHaiAnh

nsHaiNguyen
LM Nhạc sĩ
Giuse Vương Diệu
LM Nhạc sĩ
Thiều Quang
Antôn Bùi Văn Thiều
Nhạc sĩ
Phêrô Alc. Bùi Thế Thông
Nhạc sĩ
Titô Hải Ánh
Nhạc sĩ
Đaminh Vũ Đình Ân
Nhạc sĩ
Giuse Hải Nguyễn
Nhạc Đoàn trưởng Tân Đoàn Phó Nhạc Đoàn phó
(kiêm Thủ quỹ)
Nhạc Đoàn phó
(phụ trách Hải ngoại)
Nhạc Đoàn phó
(phụ trách hải ngoại)
Thư ký Nhạc đoàn