PDA

View Full Version : Album Thánh ca Ngợi ca MARIA - Nhiều tác giảadmin
08-06-2016, 01:56 AM
Album"Kính mừng MARIA"gồm 13 thánh ca Ca Nguyện, sáng tác của nhiều Tác Giả , Hòa trong tâm tình cũa Năm Đức Tin, kỷ niệm 50 năm khai mạc Cộng Đồng Vaticano II, 20 năm ban hành Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo và 10 năm Sinh Nhật của Nhóm Sáng Tác Sao Mai.

Ban Thánh Nhạc Giáo phận Xuân Lộc trân trọng giới thiệu.

Album Sao Mai 10 “NGỢI CA MARIA”
Nhạc sỹ : Nhiều Tác giả
Thực hiện : NGUYỄN NHUNG
Hòa âm phối khí :
HỮU ĐOÀI
Ns. NGUYỄN DỮNG
Ns. THẾ THÔNG
Thu âm & mix
HẢI – NGUYỄN DŨNG - THẾ THÔNG

http://thanhnhacvietnam.net/Nhac/nhacxml/Albumn_NgoiCaMaria/CD_Album_NgoiCaMaria.htm


LỜI GIỚI THIỆU
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/01Loigioithieu.mp3) |

1.Thánh ca : Kinh kính mừng
Thực hiện : Ca đoàn Sao Mai
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/02Kinhkinhmung.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/PDF/01KinhKinhMung.pdf)

2.Thánh ca : Mẹ phù hộ
Thực hiện : Ánh Nguyệt
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/03Mephuho.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/Hinh/03Mephuho.jpg)

3.Thánh ca : Lời kinh dâng Mẹ
Thực hiện : Minh Hoàng
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/04Loikinhdangme.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/Hinh/04Loikinhdangme.jpg)

4.Thánh ca : Kính mừng Maria
Thực hiện : Diệu Huyền
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/05KinhmungMaria.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/Hinh/05KinhmungMaria.jpg)

5.Thánh ca : Mùa hoa đã về
Thực hiện : Kim Thư - bè Ánh Nguyệt
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/06Muahoadave.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/Hinh/06Muahoadave.jpg)

6.Thánh ca : Ngũ bái
Thực hiện : Thu Huyền - Hồng Việt
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/07Ngubai.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/Hinh/07Ngubai.jpg)

7.Thánh ca : Ngũ hoa dâng mẹ
Thực hiện : Ngọc Khoa - Ngọc Quế
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/08Nguhoadangme.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/08Nguhoadangme.mp3)

8.Thánh ca : Tiến Hương
Thực hiện : Kim Thư - bè BCM
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/09Tienhuong.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/Hinh/09Tienhuong.jpg)

9.Thánh ca : Kết hoa
Thực hiện : Ngọc Khoa
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/10Kethoa.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/Hinh/10Kethoa.jpg)

10.Thánh ca : Tình Mẹ muôn đời
Thực hiện : Ánh Phương
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/11Tinhmemuongdoi.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/Hinh/11Tinhmemuondoi.jpg)

11.Thánh ca : Hiệp thông trong Mẹ
Thực hiện : Ánh Phương - bè BCM
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/12Hiepthongtrongme.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/Hinh/12Hiepthongtrongme.jpg)

12.Thánh ca : Mẹ là sao sáng
Thực hiện : Bích Phượng
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/13Melasaosang.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/Hinh/13Melasaosang.jpg)

13.Thánh ca : Dâng trầm hương
Thực hiện : Ca đoàn Sao Mai
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/14Dangtramhuong.mp3) | PDF 1 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/Hinh/14Dangtramhuong1.jpg) - PDF 2 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/Hinh/14Dangtramhuong2.jpg)