PDA

View Full Version : Album "KỶ NIỆM 10 NĂM VĨNH KHẤN", tác giả Nữ Tu Nhạc Sĩ THU CÚCadmin
08-12-2013, 04:22 PM
Kính chào tất cả,
Trân trọng giới thiệu Album Ca nguyện "KỶ NIỆM 10 NĂM VĨNH KHẤN" của Nữ Tu Nhạc Sĩ THU CÚC, Hội Dòng MTG Chợ Quán những bài thánh ca đã Imprimatur.
ĐNA


CD Album Thánh Ca


KỶ NIỆM 10 NĂM VĨNH KHẤN

Tác giả: Nữ tu Nhạc sĩ THU CÚC


Nữ nhạc sĩ đã gảy đàn, lòng ta rung lên nhiều cảm xúc.
Nữ tu nhạc sĩ còn gảy nhiều cung bậc cảm xúc làm sao!
Ít là một lần hãy lắng nghe Nữ tu nhạc sĩ Thu Cúc,
Bạn sẽ thấy mình còn nhiều "tâm trạng" biết bao.

(NGỌC KÔN, Tổng Biên Tập Báo Thánh Nhạc Ngày nay,
số 82 tháng 6-2012)

http://gpvinh.com/nhacxml/Kyniem_10nam_vinhkhan.htm


1. NƯỚC MẮT SÁM HỐI
Trình bày: Thúy Huyền
Download: MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/gioanha/trangthanhca/ThuCuc/01.NuocMatSamHoi_ThuCuc_ThuyHuyen.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/gioanha/trangthanhca/ThuCuc/01.NuocMatSamHoi_ThuCuc.pdf)

2. CHÚA MUỐN CON LÀM CHI?
Trình bày: Tô Hà
Download: MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/gioanha/trangthanhca/ThuCuc/02.ChuaMuonConLamChi_ToHa.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/gioanha/trangthanhca/ThuCuc/02.ChuaMuonConLamChi_ThuCuc.pdf)

3. TÌNH YÊU NHIỆM MẦU
Trình bày: Tuyết Mai
Download: MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/gioanha/trangthanhca/ThuCuc/03.TinhYeuNhiemMau_TuyetMaii.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/gioanha/trangthanhca/ThuCuc/03.TinhYeuNhiemMau_TC.pdf)

4. TÌNH CHÚA THƯƠNG CON
Trình bày: Thùy Dương
Download: MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/gioanha/trangthanhca/ThuCuc/04.TinhChuaThuongCon_ThuyDuong.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/gioanha/trangthanhca/ThuCuc/04.TinhChuaThuongCon_TC.pdf)

5. ĐỜI CON
Trình bày: Agnès Như Quỳnh
Download: MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/gioanha/trangthanhca/ThuCuc/05.DoiCon_AgnesNhuQuynh.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/gioanha/trangthanhca/ThuCuc/05.DoiCon_TC.pdf)

6. ĐỂ CHÚA HOẠT ĐỘNG
Trình bày: Duy Linh
Download: MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/gioanha/trangthanhca/ThuCuc/06.DeChuaHoatDong_DuyLinh.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/gioanha/trangthanhca/ThuCuc/06.DeChuaHoatDong_TC.pdf)

7. SỐNG VỚI MẸ
Trình bày: Thúy Huyền
Download: MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/gioanha/trangthanhca/ThuCuc/07.SongVoiMe_ThuyHuyen.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/gioanha/trangthanhca/ThuCuc/07.SongVoiMe_TC.pdf)

8. RU CHÚA NGỦ NGON
Trình bày: Hoài Phương
Download: MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/gioanha/trangthanhca/ThuCuc/08.RuChuaNguNgon_HoaiPhuong.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/gioanha/trangthanhca/ThuCuc/08.RuChuaNguNgon_TC.pdf)

9. CON QUỲ BÊN MẸ
Trình bày: Agnès Như Quỳnh
Download: MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/gioanha/trangthanhca/ThuCuc/09.ConQuyBenMe_AgnesNhuQuynh.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/gioanha/trangthanhca/ThuCuc/09.ConQuyBenMe_TC.pdf)

10. DÂNG CHÚA KHÚC CA TẠ ƠN
Trình bày: Tô Hà
Download: MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/gioanha/trangthanhca/ThuCuc/10.DangChuaKhucCaTaOn_ToHa.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/gioanha/trangthanhca/ThuCuc/10.DangChuaKhucCaTaOn_TC.pdf)

11. CHA THÁNH HIẾN CON
Trình bày: Hoài Phương
Download: MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/gioanha/trangthanhca/ThuCuc/11.ChaThanhHienCon_HoaiPhuong.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/gioanha/trangthanhca/ThuCuc/11.ChaThanhHienCon_TC.pdf)

12. TÌNH YÊU TRAO BAN
Trình bày: Tuyết Mai & Duy Linh
Download: MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/gioanha/trangthanhca/ThuCuc/12.TinhYeuTraoBan_TuyetMai_DuyLinh.mp3) | PDF (http://thanhnhacvietnam.net/gioanha/trangthanhca/ThuCuc/12.TinhYeuTraoBan_TC.pdf)