PDA

View Full Version : Bài Thương Khó Đức Giêsu Ki tô theo Thánh Gioandangngocan
03-27-2014, 09:32 PM
THỨ SÁU TUẦN THÁNH
Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu Kitô, phụng vụ năm A,b,c có cùng một Tin Mùng và được dệt nhạc gồm :


DOWNLOAD PDF (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/CaNguyen/BaiThuongKho.pdf)


http://thanhnhacvietnam.net/DNA/CaNguyen/BaiThuongKho1.jpg
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/CaNguyen/BaiThuongKho2.jpg
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/CaNguyen/BaiThuongKho3.jpg
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/CaNguyen/BaiThuongKho4.jpg
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/CaNguyen/BaiThuongKho5.jpg
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/CaNguyen/BaiThuongKho6.jpg
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/CaNguyen/BaiThuongKho7.jpg
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/CaNguyen/BaiThuongKho8.jpg
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/CaNguyen/BaiThuongKho9.jpg
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/CaNguyen/BaiThuongKho10.jpg
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/CaNguyen/BaiThuongKho11.jpg
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/CaNguyen/BaiThuongKho12.jpg
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/CaNguyen/BaiThuongKho13.jpg
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/CaNguyen/BaiThuongKho14.jpg

dangngocan
03-27-2014, 09:45 PM
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/CaNguyen/VideoNguyenNhuThePasio.htm