PDA

View Full Version : CD Mừng 800 năm Thành Lập Dòng Anh Em Thuyết Giảng 1216 - 2015dangngocan
12-16-2015, 03:01 PM
Kính chào tất cả,
Chung lòng hiệp ý cùng Giáo Hội Mừng 800 Năm kỷ niệm thành lập DÒNG ANH EM THUYẾT GIÁO (1216 - 2016,)
Nhạc sĩ NGUYỄN QUANG HUY sáng tác những bài ca sinh hoạt về Thánh ĐA MINH, trân trọng xin giới thiệu theo đây :


Mừng 800 trăm Năm Thành Lập Dòng Anh Em Thuyết Giáo (1216 - 2016)
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/01Mung800namlapdonganhemthuyetgiao.mp3) |
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/01Mung800namlapdonganhemthuyetgiao.mp3


Kinh Năm Thánh Dòng Đa Minh
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/02KinhNamThanhDongDaminh.mp3) |
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/02KinhNamThanhDongDaminh.mp3


Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Huynh Đoàn
Cựu Tu Sinh Đa Minh Việt Nam
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/03Mungkyniem10namthanhlapuynhoancuutsvietnam.mp3) |
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/03Mungkyniem10namthanhlapuynhoancuutsvietnam.mp3


Chào Mừng 40 Năm Thành Lập Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/04ChaoMung40namThanhlapTinhDongDMVN.mp3) |
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/04ChaoMung40namThanhlapTinhDongDMVN.mp3


Mừng Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập
Hội Dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/05MungKyNiem50namThanhLapDongNUDaminh.mp3) |
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/05MungKyNiem50namThanhLapDongNUDaminh.mp3


Những Bước Chân Nối Dài
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/06NhungBuocChanNoiDai.mp3) |
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/06NhungBuocChanNoiDai.mp3


Xuân Về
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/07XuanVe.mp3) |
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/07XuanVe.mp3


Chào Đón Xuân Về
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/08ChaodonXuanve.mp3) |
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/08ChaodonXuanve.mp3


Mừng Xuân Đến
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/09MungXuanden.mp3) |
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/09MungXuanden.mp3


Vào Đời
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/10Vaodoi.mp3) |
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/10Vaodoi.mp3


Bạn & Tôi
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/11BanvaToi.mp3) |
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/11BanvaToi.mp3


Những Bước Chân Đa Minhi
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/12NhungBuocChanDaminh.mp3) |
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/12NhungBuocChanDaminh.mp3

Nối Dài Tỉnh Dòng
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/13NoidaiTinhDong.mp3) |
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/13NoidaiTinhDong.mp3


Vòng Tay Đa Minh
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/14VongTayDaminh.mp3) |
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/14VongTayDaminh.mp3


Những Cánh Tay Đa Minh
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/15NhungCanhTayDaminh.mp3) |
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/15NhungCanhTayDaminh.mp3


Tuổi Trẻ Đa Minh
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/16TuoiTreDaminh.mp3) |
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/16TuoiTreDaminh.mp3


Cùng Nhau Sống Đạo
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/17Cungnhausongdao.mp3) |
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/17Cungnhausongdao.mp3


Hãy Sống Lời Chúa
DOWNLOAD MP3 (http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/18HaysongloiChua.mp3) |
http://thanhnhacvietnam.net/DNA/mp3/18HaysongloiChua.mp3