Những bài Nhạc Hòa tấu Mừng "NOEL" của Âu Châu

Mừng Chúa Giáng Sinh, trân trọng chuyển tải “Những Bài Nhạc Noel”
mọi người cùng hiệp thông.
(Ns. Đặng Ngọc Ẩn sưu tầm)